Cogito_ergo_sum

84 teksty – auto­rem jest Co­gito_er­go_sum.

By­cie se­xy to nie sposób ubiera­nia się i ek­spo­nowa­nia swoich fi­zycznych atutów, to stan umysłu, sposób po­rusza­nia się, mówienia oraz sto­sunek do sa­mej siebie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 września 2013, 14:09

Skąd wiado­mo, które z roz­wiązań prob­le­mu jest najwłaściw­sze?

To, które przychodzi nam naj­trud­niej zaakceptować. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 28 lipca 2013, 21:15

Urosłam. Weszłam kil­ka szczeb­li wyżej na dra­binie swo­jego życia. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 lipca 2013, 21:25

Ludzie zbyt często og­ra­niczają się do jed­nej re­lac­ji, nie zdając so­bie spra­wy z jej tok­syczności. A wy­nika to z fak­tu, iż są oni des­pe­rac­ko sa­mot­ni i pot­rze­bują KO­GOKOL­WIEK, kto przy nich będzie. Dają z siebie więcej, niż zys­kują z re­lac­ji, przez co zat­ra­cają kon­trolę nad swoim życiem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 lipca 2013, 21:19

Każda reak­cja, a także jej BRAK, wy­wołuje jakąś reak­cję. Trze­ba się liczyć ze wszys­tki­mi kon­sekwen­cja­mi swoich wyborów. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 lipca 2013, 00:02

W związku, jeśli ktoś po kłótni trzas­ka drzwiami i wychodzi, to nie znaczy, że za­kończył dys­kusję, ale że nie pot­ra­fi Rozmawiać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 lipca 2013, 00:13

Przes­tań mówić, że zaczniesz się zmieniać od jut­ra. Jeśli nie zaczniesz dzi­siaj, jut­ro nie zo­baczysz efektów swo­jej pracy. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 lipca 2013, 09:37

Nig­dy nie bądź w 100% pew­ny te­go co masz/po­siadasz. Miej cały czas oczy i umysł sze­roko ot­warte, bo Los jest przew­rotny i nie wyróżnia ni­kogo. Pa­miętaj, że wszys­tko co zos­tało Ci raz da­ne, może Ci być bar­dzo szyb­ko odebrane. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 lipca 2013, 00:22

Siła mo­jego rac­jo­nal­ne­go myśle­nia, jest od­wrot­nie pro­por­cjo­nal­na do od­ległości, która Nas dzieli… 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 lipca 2013, 22:14

PRZY­JAŹŃ to naj­większa siła. Siła do życia. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 12 lipca 2013, 21:11

Cogito_ergo_sum

"Racja jest jak dupa, każdy ma swoją." - Józef Piłsudski

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cogito_ergo_sum

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność